Какво трябва да знаем при превоза на опасни товари

Опасните товари могат да бъдат в едно от трите състояния: твърдо, течно и газообразно и тяхното транспортиране е разрешено само въз основа на индивидуални условия, определени въз основа на специфични правила (в автомобилния транспорт това са разпоредби на Европейското споразумение, т.н. -наречен ADR, който точно регулира условията за безопасност при превоз на опасни товари).

Споразумение за АРС

в Женева през 1957 г., редовно се актуализира на всеки две години. Трябва да се подчертае, че разпоредбите на Споразумението за ADR се прилагат не само за всички участници в процеса на спедиция и транспортиране на опасни товари (организатори или съорганизатори на спедиция и транспорт), но също така и за производители на химикали, опаковки и превозни средства, предназначени за превоз на този вид стоки.

Основни принципи за безопасен превоз на опасни товари

Клас 2 Газове

Поради потенциалната заплаха за хората, околната среда и имуществото по време на превоза на опасни товари, този вид транспорт е предмет на специални ограничения, които произтичат главно от Споразумението за ADR.

Съответните изисквания, засягащи безопасността на тези превози, се отнасят по-специално до одобряването на определен вид материал за транспортиране, метода на опаковането му, съответната класификация и следователно съответната маркировка.

Те също така разглеждат редица технически изисквания, на които трябва да отговарят автомобилите, използвани за тази цел.

Трябва да се подчертае, че благодарение на въведената класификация на опасните товари е разработен метод за избор на най-подходящия метод за транспортиране на този товар и използване на подходяща опаковка за транспортиране.

Освен това бяха изготвени подходящи процедури по време на самото транспортиране, както и в случай на нежелани събития по време на неговото изпълнение. Всички тези дейности са насочени към осигуряване на най-високо ниво на безопасност при извършения транспорт.

Задължения на изпращача на опасни товари

Основната отговорност на изпращача на опасни товари е да го опакова правилно, да маркира правилно товара и да го натовари правилно. Трябва да се помни, че видът на опаковката трябва да съответства на свойствата на превозваните стоки (използваните опаковки трябва да съответстват на степента на риск, който товарът носи).

Всички опаковки трябва да бъдат в добро състояние и правилно затворени. Етикетите върху опаковката трябва да бъдат четливи, трайни и устойчиви на външни фактори. Освен това върху опаковката трябва да се поставят предупредителни етикети, информиращи за вида на транспортирания материал. Задачата на изпращача на такъв товар е също да избере подходящ вид транспорт.

Задължения на превозвача на опасни товари

Основната задача на превозвача е да осигури подходящото превозно средство и правилното му етикетиране (в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ADR).

Превозвачът е отговорен и за назначаването на подходящо квалифициран водач, завършил обучение по ADR (ако такова обучение се изисква от споразумението за ADR).

Превозвачът е отговорен и за оборудването на превозното средство с необходимата подходяща документация относно превозваните стоки, която трябва да включва по-специално името и адреса на изпращача и получателя, UN номера на превозваните стоки, вида и количеството на стоките и други данни, описващи транспорта.

Роля и задачи на съветника за безопасност на опасните товари

Консултант може да бъде лице с висше образование и да не бъде наказано за престъпление, умишлено извършено срещу точността на документите, бизнес сделките и обществената безопасност.

Това лице трябва да завърши курса на консултанти и да премине държавния изпит пред изпитната комисия, действащ под ръководството на директора на техническата инспекция на транспорта.

Основните задачи на консултанта включват надзор върху спазването на изискванията за превоз на опасни товари в тази компания, консултиране относно превоза на опасни товари и изготвяне на годишен отчет за дейността на компанията в областта на превоза на опасни товари.

Освен това ролята на консултанта е да инициира и подпомага всички дейности, които повишават нивото на безопасност при транспортирането на този вид стоки.

Оцени статията
( 1 assessment, average 5 from 5 )
Сподели с приятел
Znanie.net - с любов към науката
Add a comment